ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. “นิพนธ์” เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร

นายนิพนธ์ ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โรงเรียนจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพร้อมของโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้เรียน โดยยึดหลัก “โรงเรียนหยุดเรียนที่โรงเรียน แต่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ” ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ on-line on-hand on-air on–demand หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และความพร้อมของโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวันนี้ขึ้น

“ในการจัดอบรมครั้งนี้ ผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะทำงานที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำเสนอความรู้ที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป” ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ครั้งนี้ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูผู้สอน จึงสำรวจความต้องการ การพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความต้องการในการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)  มากที่สุด สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงกำหนดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันและในอนาคตต่อไป จำนวน 4 จุด โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชการ ศึกษานิเทศก์ คุณครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยากร และคณะทำงาน จุดละ 220 คน ได้แก่ จุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร จุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก จุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น และจุดที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเทล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา