ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดเทอมใหม่เรียน On-Site เต็มรูปแบบ

วันศุกร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   เวลา  ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์  คำกิ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในอำเภอเอราวัณ โรงเรียนบ้านเอราวัณ และโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ในการเปิดเทอมใหม่ จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ๑๐๐% ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชั้นเรียนทุกระดับชั้น  เน้นพิเศษเรื่องความปลอดภัย  ห้องน้ำ ความสะอาด ในระดับปฐมวัย ทดสอบการอ่านของนักเรียน เยี่ยมชมบริบทภายในสถานศึกษา อาคารเรียน  โรงอาหาร  การนี้ได้ฝากนโยบายการอ่านออกเขียนได้  ความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติ ซึ่งได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวก จากผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดี  ในการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนนับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง