สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน ระดับปฐมวัย เพื่อจัดทำหลักสูตรและพัฒนาทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2