“การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR” โดย สพป.มุกดาหาร

“การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR” โดย สพป.มุกดาหาร

🕘 วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายประภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR” พร้อมบรรยายพิเศษ และเปิดการอบรมโครงการฯ

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching : CLT ตามกรอบ Common European Framework of Reference for Languages : CEFR ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพป.มุกดาหาร เพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์

โดยกำหนดการอบรมฯ จัดระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ดังนี้
๑. นายวิลาศ คำมีแก่น ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. ปทุมวิทยากร (วิทยากร Boot Camp ระดับ Specializations)
๒. Mr.Kevin Stumm Lecturer at Ubon Ratchathani Teacher trainer at Hybrid Success

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/vDtnPKGzddV2T8Pj7