ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 13  ผ่านระบบออนไลน์ 

วันที่  27  พฤษภาคม  2565  (เวลา  11.00 น.) นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ที่ 13  เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 13  ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ) โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และ สพฐ.  ที่สอดคล้องกับบริบทและแนวทางการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด