สพม.สงขลา สตูล”กิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบสอง”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบสอง ระดับประเทศ ณ ศูนย์สอบ สพม.สงขลา สตูล (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (นายศังกร รักชูชื่น) รองผู้อำนวยการฯ (นายการุณ ชูช่วย) ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดูแล กำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการสอบในครั้งนี้ คัดเลือกจากนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 63 คน นักเรียนเข้าสอบ จำนวน 59 คน (93.65%) นักเรียนขาดสอบ จำนวน 4 คน (6.35%) การดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าสอบ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย