ดร.อนันต์ พันนึกผู้ อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 411 ราย พร้อมบรรยายพิเศษ โดย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)