ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเครือข่ายปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ การพัฒนานักศึกษา และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู , การส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษา ,การสนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ให้มีศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการ และเกิดสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งในครั้งนี้ได้มีสพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำปางเขต1-3 , สพม.ลำปาง-ลำพูน และสถาบันอาชีวศึกษา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง