นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูสอนภาษาอังฤษ

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูสอนภาษา อังฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับครู ผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด และเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครู Active Teachers รุ่นที่ 1 จำนวน 12 คน Active Teachers รุ่นที่ 2 จำนวน 15 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร- วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1