สพป.พิษณุโลก เขต 2 ห่วงใยสิทธิประโยชน์ครูเกษียณ 2565

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ เช่น การขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ การคำนวณเงินเดือนบำเหน็จ บำนาญ การทำบัตรข้าราชการบำนาญ และการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และดำรงตนอย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลกเขต 2 มีข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 59 ราย แยกเป็น รอง ผอ.สพป. 2 ราย บุคลากรทางการศึกษา 2 ราย ผู้บริหารสถานศึกษา 7 ราย ครูผู้สอน47 ราย และลูกจ้างประจำ 1 ราย วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2