สพฐ. ร่วมพิธีมอบรางวัล โครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ผ่านสัญลักษณ์ “กระต่ายขาเดียว”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ได้รับมอบหมายจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้แทนร่วมพิธีมอบรางวัล โครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ผ่านสัญลักษณ์ “กระต่ายขาเดียว” โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม กําธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายทันตบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการควบคุมยาสูบ ภายใต้ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ผ่านสัญลักษณ์ “กระต่ายขาเดียว” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาทราบถึง โทษของการสูบบุหรี่ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เสริมพลังเครือข่ายบุคลากรด้านการทํางานเลิกบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ สร้างกระแสให้เด็กนักเรียนมีทักษะปฏิเสธบุหรี่มวนแรก ผ่านคําขวัญ “กระต่ายขาเดียว ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ” และประกวดคลิปทักษะการปฏิเสธบุหรี่ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นภาคี พร้อมสนับสนุนโครงการฯ โดยหวังว่าจะป้องกันเด็กนักเรียนให้ห่างไกลจากบุหรี่ รวมถึงเติบโตได้อย่างแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

สำหรับรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

รางวัลประเภทที่ 1 นักเรียนที่ส่งคลิปทักษะการปฏิเสธบุหรี่

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 3 รางวัล ได้แก่

1. เด็กหญิง นภัสรา ทองเขียว โรงเรียนบ้านด่าน จังหวัดตรัง

2. เด็กชาย ณัฐกิตติ์ แสงน้อย โรงเรียนบ้านดินโส จังหวัดกาญจนบุรี

3. เด็กชาย ธีรเดช เกาะกลาง โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จังหวัดตรัง

และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. เด็กหญิง รัตน์ดาวรรณ โสภาเถร โรงเรียนบ้านน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

2. เด็กชาย ธนพล รอดแสน โรงเรียนบ้านวังบาล จังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลประเภทที่ 2 โรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จำนวน 40 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) จังหวัดลำปาง  

2. โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จังหวัดตรัง  

4. โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช          

5. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร       

6. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี    

7. โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร       

8. โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” จังหวัดสุรินทร์     

9. โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี       

10. โรงเรียนวัดประสาทนิกร จังหวัดชุมพร    

11. โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) จังหวัดสุโขทัย

12. โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร 

13. โรงเรียนคลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

14. โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร        

15. โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จังหวัดอ่างทอง

16. โรงเรียนบ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา      

17. โรงเรียนราษฎร์สามัคคี จังหวัดนครพนม  

18. โรงเรียนวัดควนสีนวล จังหวัดตรัง 

19. โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า จังหวัดเพชรบูรณ์

20. โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 จังหวัดนครราชสีมา        

21. โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

22. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี     

23. โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง จังหวัดนครพนม    

24. โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 จังหวัดชัยนาท

25. โรงเรียนบ้านโนนยอ จังหวัดนครราชสีมา 

26. โรงเรียนบ้านเมาะลาแต จังหวัดสงขลา    

27. โรงเรียนบ้านโนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา

28. โรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี    

29. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) จังหวัดสมุทรสาคร        

30. โรงเรียนวัดหนองชิ่ม จังหวัดจันทบุรี

31. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร      

32. โรงเรียนวัดบ่อทอง จังหวัดปทุมธานี       

33. โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม   

34. โรงเรียนบ้านไสใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช      

35. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จังหวัดปทุมธานี    

36. โรงเรียนกลั่นวิทยา จังหวัดสระบุรี

37. โรงเรียนอักษรศึกษา จังหวัดชลบุรี

38. โรงเรียนบ้านเกาะทาก จังหวัดสงขลา      

39. โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี 

40. โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม จังหวัดตรัง

พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายได้เยี่ยมชมนิทรรศการการรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม อีกด้วย