สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ในเครือข่ายรังสีตรีมิตร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวอุษา พันธุ์คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) นางประคอง รัตนยอศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในเครือข่ายรังสีตรีมิตร ได้แก่ โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง , โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ , โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า และโรงเรียนบ้านม่วงทวน เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)