สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กับวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพื่อให้สถานศึกษานำนักเรียนเข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔ โรงเรียน ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยการอาชีพเพชรบูรณ์