ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา นิสิตหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุแทน โคตรภูเวียง และ นายทองคำ เกษจันทร์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาการสอนวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมเรือนเขียวมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)