สพฐ. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจําปี 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจําปี 2565 โดยมี นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง ครู เพื่อเข้ารับการพิจารณา เป็นครูดีเด่น สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในแต่ละปีจะเป็นผู้เขียน เรียงความเรื่อง “ครูในดวงใจ” เพื่อเสนอรายชื่อครูเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง เป็นครูดีเด่น เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาเป็นลําดับแรก

ทั้งนี้ สศช. ได้เสนอรายชื่อครูจากนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 11 จํานวน 58 ราย และได้ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. ดําเนินการแจ้งครูที่มีรายชื่อดังกล่าวและดําเนินการกลั่นกรองรายชื่อครูที่ส่งข้อมูลประกอบการ พิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ และจัดส่งรายละเอียดข้อมูลให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ เพื่อดําเนินการต่อไป

สพฐ. โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจําปี 2565 โดยมีหัวข้อการประชุม อาทิ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2565 และกระบวนการกลั่นกรอง ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2565 เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป