โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา “ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์”