สพฐ. ติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 13  ระบบ Video Conference 

วันที่  8  มิถุนายน  2565   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามนโยบาย  จุดเน้น (สพฐ.)  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผ่านระบบ Video Conference  ในครั้งนี้กลุ่มพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13  ซึ่งมี   นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการฯ ได้รับการสุ่มให้นำเสนอข้อมูล ต่อ สพฐ.  ทั้งนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 13  ได้กล่าวบรรยายในภาพรวม   และมอบหมายการนำเสนอดังนี้  ความปลอดภัย  เสนอโดย  สพป.นครราชสีมา เขต 1  โครงการพาน้องกลับมาเรียน  เสนอโดย  สพม.สุรินทร์  โครงการโรงเรียนคุณภาพ  เสนอโดย  สพม.บุรีรัมย์