สพป.กระบี่ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 207 โรงเรียน โดยวิธีการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 รวมถึงตรวจสอบ ติดตาม รับทราบการดำเนินการจัดทำข้อมูลและการยืนยันข้อมูลในระบบ DMC และ B-OBEC โดยมีนางภัทชรี คีรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากร
ทั้งนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ และได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ซึ่งทั้ง 2 ระบบดังกล่าว ใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนจะต้องยืนยัน รับรองข้อมูล และเขตพื้นที่การศึกษาต้องรับทราบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตามปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565