สพม.สงขลา สตูล”ประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในการนี้นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการ สพม.สขสต. มอบหมาย นายวชิระ ขวัญเพชร รอง ผอ.สพม.สขสต เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ร่วมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนได้แก่ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทั้ง 53 โรงเรียน ในสังกัด สพม.สขสต. โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม นางสุนันทา สุวรรณะ และนางสาวใกล้รุ่ง สำเภาทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.สขสต. ชี้แจงแนวทางและการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด สพม.สขสต มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด สพม.สขสต. ดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพต่อไป