ผอ.สพม.แพร่ ประชุมทางไกลฯ โครงการเรียนภาษาต่างประเทศ (Native Speaker)

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) กับ สพฐ. ในการชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนต้นทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม4 สพม.แพร่  ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ และโรงเรียนวังชิ้นวิทยา เข้าร่วมการประชุมทางไกลฯ ณ ที่ตั้งโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย