สพฐ. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนต้นทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดำเนินการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนต้นทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนต้นทางที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยรูปแบบสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) เป็นอีกโครงการที่ ได้ดำเนินการให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในด้านภาษาได้เรียนกับครูผู้สอนในรายวิชานั้นร่วมกับเพื่อนๆ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดโอกาส ก้าวข้ามข้อจำกัดหลายๆ ด้าน เกิดเป็นรูปธรรม และมีการเก็บผลการเรียนเข้าในระบบรับรองผ่านระบบ Credit Bank ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกและสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไร้พรมแดน ตรวจสอบได้ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเรียน