สพม.เพชรบูรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 517

สพม.เพชรบูรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 517

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สิบตำรวจโท สุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 517 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 โดยมี นางสาวศศิมา นามวงษ์ รอง ผอ.โรงเรียนเพชรละครวิทยา กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และให้เกิดความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรม มีทักษะ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม และถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมยุวกาชาด ให้สมาชิกยุวกาชาดมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย เสียสละ มีจิตเมตตาอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อความเจริญก้าวหน้า ความสงบร่มเย็นของประเทศชาติต่อไป มีผู้เข้าอบรม จำนวน 73 คน ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์