โครงการอบรมของสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้วย สดช. จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวติดตามรายละเอียดได้ที่