สพป.สุพรรณบุรี เขต 3จัดอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานITA

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จับมือสพม.สุพรรณบุรี จัดอบรม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA…เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
จัดการอบรมการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งมีผอ.รร.ในสังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และผอ.รร.สังกัด สพม.สุพรรณบุรี รวมทั้งบุคลากรเข้ารับการอบรมประมาณ 194 คน
ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษพอสรุป
อะไรทำด้วยหัวใจ จะยิ่งใหญ่เสมอ การสร้างเครื่องมือ เพื่อวัดผลการเรียน การจัดเวทีให้นักเรียน เพื่อแสดงความสามารถ มีความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องความร่วมมือการเป็นครอบครัวเดียวกัน
ดร.จักรพงษ์ วงศ์อ้าย รองผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของสพฐ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาลฯ นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการประเมิน ITA นางมรรยาท แตงโม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และน.ส.นิชานันท์ สัญญเดช สพม.สุพรรณบุรี(ผอ.กลุ่มอำนวยการ) ผู้รับผิดชอบบรรยายความรู้ความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานIIT, EIT, OIT