สพม.สงขลา สตูล”ห้องเรียนประกันคุณภาพ ปี 2565 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ “

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ดำเนินการคัดเลือก ห้องเรียนประกันคุณภาพ ปี 2565 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวพรทิพย์ ทองยามี นางสาวธัญลักษณ์ ราชสุวรรณ  ครูโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยมี นางสาววรรณี รัตนเลิศ นางจิตรา ซุ่นซิ่ม นางเปรมจิต กล่อมสุข นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์  นายจรวย เปล่งพานิชย์ นักประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา