นิเทศ ติดตาม ขับเคลื่อนการนิเทศการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.นำคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ขับเคลื่อนการนิเทศการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) ต่อเนื่องจากกิจกรรม ONE TEAM 5 สำนัก ของ สพฐ. เพื่อร่วมนิเทศสถานศึกษา
 ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยการนิเทศในชั้นเรียน การสังเกตการสอนในห้องเรียน และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในห้องเรียน  รวมทั้งรวมประชุมวางแผนการนิเทศเพื่อขับเคลื่อน ในระดับเขตพื้นที่ ต่อไป

ภาพและข่าวโดย  หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.