สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการมีวินัยและความรับผิดชอบ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีวินัยและความรับผิดชอบของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างและนักเรียนในสังกัดได้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบและคัดเลือกผลงาน Best Practice โดยวางแนวดำเนินงานรูปแบบการประเมินคัดเลือกให้ทุกสหวิทยาเขตคัดเลือกผลงานในสหวิทยาเขตของตนเองประเภทละ 1 ผลงาน ส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยให้นำผลงานมาแสดงและถอดบทเรียนเพื่อรับโล่รางวัลเหรียญทอง ในทุกประเภทในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานสหวิทยาเขต ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย