สพฐ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม ( Focus Group)/สัมภาษณ์  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ.ไปสู่การปฏิบัติ  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1และโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์  บึงบัว  ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายไชยา  อินทะเสน  สำนักติดตามและประเมินผลฯ และคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม ( Focus Group)และการสัมภาษณ์   เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ  แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของสพฐ. ของ สพท.และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ผอ.กลุ่นโยบายและแผน/ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา  เป็นผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม/และให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  

และเวลา 13.30 น.  ดร.สุวิทย์  บึงบัว และคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลฯ  ณ โรงเรียนบ้านท่าหินโงมและโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม  อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมี ผอ.โรงเรียน/รอง ผอ.โรงเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลฯ