สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.20 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบรรยายพิเศษ โดยมีนายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ ดร.วาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์มาบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย นางสุภาวดี ศักดิ์สูง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวสาคร จอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โดยก่อนการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตพร้อมทำสัญลักษณ์ต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์