สุพรรณบุรี เขต 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ SAR ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564)

ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมาย นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2564 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 59 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 118 คน ณ หอประชุมเขาพระ และขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 10 คน โดยมี นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายเศกสรรค์ ใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำกับดูแล และนางกรองทิพย์ พึ่งสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ