เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคาราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ ในคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2565

1.การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง ” สังคมไทยในมือแม่ “

2.การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหัวข้อเรื่อง ” หัวใจหนึ่งดวงในห้วงแห่งกาลเวลา “

3.การประกวดเรื่องสั้น ประเภทนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้