สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น 10 เพิ่ม

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมปรึกษาหารือการสรุปผล        การดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น 10 เพิ่ม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยนายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นหัวหน้าทีมในการขับเคลื่อน การรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น 10 เพิ่ม ของสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ด้วยกระบวนการ spb’3 7 steps      ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางปรานต์ชญาน์ กีรติสุนทรรัชต์ ผอ.รร.วัดหนองไผ่,น.ส.ณัฐธยาน์ ณัฎฐาเศรษฐ ผอ.รรวัดบางขวาก,น.ส.สุรางค์ เข็มเพ็ชร ผอ.รร.อนุบาลหนองหญ้าไซฯ,น.ส.บังอร ศรีดำ ผอ.รร.วัดกาบบัว, นายศรันยู นิติศิริ ผอ.รร.วัดท่ามะนาว,นายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์ ผอ.รร.วัดทับผึ้งน้อย,น.ส.เบญญคุณา แตงโสภา ผอ.รร.วัดดอนสำโรง,น.ส.สุพรรษา พละศักดิ์ ผอ.รร.วัดคอกช้างและนางพิศสมัย วงษา ผอ.รร.วัดบ้านสระ ณ ห้องประชุมไพศาลี 1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวมณฑา มะลิทอง
Latest posts by นางสาวมณฑา มะลิทอง (see all)