นักกีฬามวยปล้ำ โรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ คว้าชัยชนะจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ  และกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย    ประจำปี  ๒๕๖๕

สพป.ชัยภูมิ  เขต ๑ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำ โรงเรียนบ้านวังกุ่ม ได้รับรางวัล ๑๐  เหรียญทอง  ๕  เหรียญเงิน  ๓  เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ  และกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย    ประจำปี  ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่  ๑๑  –  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดยสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย  ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  และโรงเรียนน้ำริดวิทยา

เหรียญทอง  ได้แก่ 

ซึ่ง เหรียญทอง  ได้แก่

๑. เด็กชายวุฒิภัทร  ทองทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

ประเภท  Touch  Wrestling  (ชาย)  รุ่นอายุ  ๗  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๓๕  กิโลกรัม

                      ๒.  เด็กชายรัชชานนท์  กลางยศ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (ชาย)  รุ่นอายุ  ๙  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๓๕  กิโลกรัม

                      ๓.  เด็กชายกฤษณพล  จำรูญชาติ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (ชาย)  รุ่นอายุ  ๙  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๓๐  กิโลกรัม

                      ๔.  เด็กหญิงกมลชนก  วันนา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๙  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๒๕  กิโลกรัม

                      ๕.  เด็กหญิงวรรณภา  คะสกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๓๐  กิโลกรัม

                      ๖.  เด็กชายจีระเดช  เนตรขัน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (ชาย)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๕๐  กิโลกรัม

                      ๗.  เด็กชายภัชระ  ทองทา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (ชาย)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๔๐  กิโลกรัม

                      ๘.  เด็กหญิงนันทกาญ  กลางยศ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๔๐  กิโลกรัม

                      ๙.  เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ไชยเลิศ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม

                      ๑๐.  เด็กหญิงกรรณิการ์  เนาว์เปี้ย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

                             ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๔๗  กิโลกรัม

                      เหรียญเงิน  ได้แก่

                      ๑.  เด็กหญิงนัฐวรรณ  หาญสมัคร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๗  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๒๐  กิโลกรัม

                      ๒.  เด็กหญิงมีนาพร  โสภิณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๙  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๓๐  กิโลกรัม

                      ๓.  เด็กหญิงไอน้ำทิพย์  วงศ์นรา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๙  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๓๕  กิโลกรัม

                      ๔.  เด็กชายภวินท์  สมบัติมี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (ชาย)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม

                      ๕.  เด็กหญิงชุดาภา  แสนสุภา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๕๕  กิโลกรัม

                      เหรียญทองแดง  ได้แก่

                      ๑.  เด็กชายรัชชานนท์  ปัทมะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (ชาย)  รุ่นอายุ  ๙  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๓๐  กิโลกรัม

                      ๒.  เด็กชายวัชชิระ  เลิศรัตนชัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (ชาย)  รุ่นอายุ  ๙  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๓๕  กิโลกรัม

                      ๓.  เด็กหญิงจารวี  ใจแสวง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

                           ประเภท  Touch  Wrestling  (หญิง)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๔๗  กิโลกรัม

                      เข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน  ๑  คน  ได้แก่

                      เด็กชายเจษฎาพร  สุเพ็งคำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

ประเภท  Touch  Wrestling  (ชาย)  รุ่นอายุ  ๑๑  ปี  น้ำหนักไม่เกิน  ๓๕  กิโลกรัม

                     โดยมีนายเกียรติศักดิ์  คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุ่ม เป็นผู้จัดการทีมและ

                      ทีมผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย

   ๑.  นายเกรียงไกร  เทพจันทร์

                        ๒.  นางสาวสุวิมล  บุญอุดม

                        ๓.  นางสาวบังอร เกยสันเทียะ

                        ๔.  นางสาวธิติมา  หมู่โยธา

                        ๕.  นายมนัส  ชูติรัมย์