สพฐ. ชื่นชมนักเรียนไทยได้รับทุนจีน ยกระดับการศึกษาเทียบเท่านานาชาติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมแสดงความยินดีและมอบโอวาทแก่นักเรียนทุนโครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1” สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะทำงาน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1” สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนสังกัด สพฐ. ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 จำนวน 35 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ จำนวน 3 คน ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระหว่างศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 1. นางสาวสุธาศิณี ชีวชิต 2. นางสาวรัชชประภา พิมพ์ทอง และ 3. นางสาวศิริยุภา นนทสี ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือนกันยายนปีนี้