เด็กสตรีระนอง สพม.14 รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ปี 2561

เด็กหญิงปณาลี ประเสริฐพรม นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต พังงา) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการเข้าร่วมประกวดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย
ที่ผ่านมา ในการประกวดจะต้องแสดงความสามารถ 4 ด้าน ด้านมารยาทไทย ด้านฝีปากไทย ด้านรำไทย และด้านฝีมือไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดทั่วประเทศ จำนวน 74 คน แบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือปริญญาตรี และคัดเลือกให้เหลือเพียง ๒๕ คนเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี