สพป.ลพบุรี 1 จัดกิจกรรมการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานในการมอบรางวัลกิจกรรม การจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่กลุ่มที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล ของสพป.ลพบุรี 1 โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1

สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่มีมติให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทาง สพฐ. ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพฐ. ดําเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป