สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๒๘ ราย

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๒๘ ราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมเป็นสักขีพยาน การนี้ นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิด จากนั้นเป็นกิจกรรมการแจ้งภารกิจขอบข่ายงานของแต่ละกลุ่มโดยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย การอบรมพัฒนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โดยในวันที่สองของการอบรมจัดให้มีการเสวนากลุ่ม การพัฒนาผู้บริหารสู่สถานศึกษาดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ๓ ท่าน เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาตน พัฒนางานสู่สถานศึกษาดีเด่น ๑. นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ๒. นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ๓. นายพิชิตชัย บุปผาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง ดำเนินรายการโดย นายวรวิชญ์ คำพุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมขนวัดไทยงาม ได้รับความสนใจจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง โดยทั้ง ๓ โรงเรียนยังได้นำผลงานมาจัดนิทรรศการให้ได้รับชมกันอีกด้วย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเล็ก ทาเพชร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (อดีต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒) เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ “การเป็นผู้บริหารมืออาชีพแบบครบวงจร” จากนั้น เป็นการมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมและพิธีปิดการอบรมโดย นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สุกัญญา หมั่นจิตร์