“สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด Big cleaning day”

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.เขตพื้นที่ พร้อมด้วย รอง ผอ.เขต และบุคลากรในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและภายในห้องปฏิบัติงาน ตามนโยบายจังหวัดสุรินทร์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติและขับเคลื่อนนโยบายการรักษาความสะอาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งจังหวัด ตามโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด Big cleaning day” และได้ผนวกกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ /แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต / มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ส่งข้อความจุดเช็คอิน สพป.สร.1 เข้าประกวด / และกิจกรรม 5 ส.