นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการ ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สู่องค์กรคุณภาพ”

เวลา 09.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สู่องค์กรคุณภาพ” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ทุกมิติ ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ ประกอบด้วยมาตรฐานที่สำคัญ 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานบรรยากาศห้องเรียนคุณภาพ มาตรฐานครูคุณภาพ มาตรฐานผู้เรียนคุณภาพ และมาตรฐานสภาพแวดล้อมคุณภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)