สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย  นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    นำโดย นายธีร์ ภวังคนันท์ ประธานผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) และนโยบายด้านความปลอดภัย ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้นำตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา และการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning (อภิรักษ์ จันทวี/นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)