Zoom Meeting ส่งเสริมการอ่านศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการอ่านตามศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการอ่านตามศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมได้พบปะชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ความรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดล การจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านตามศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล และการนำหนังสือส่งเสริมการอ่านนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะศึกษานิเทศก์