สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online 2021) และการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online 2021) และการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดแนวทางแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

ชญานิศก์ เปลี่ยนดี
Latest posts by ชญานิศก์ เปลี่ยนดี (see all)