สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรม PLC ออนไลน์ เพื่อนำเสนอแนวทาง “3X-Ray สู่ KPI เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับ ศน.เบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ ศน.อัจฉริยา เอกวิลัย ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม คณะผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน กลุ่ม 2 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ่าการบุญ จำนวน 11 โรงเรียน ร่วมกิจกรรม PLC ออนไลน์ เพื่อนำเสนอแนวทาง “3X-Ray สู่ KPI เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา” โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1.โรงเรียนนำเสนอผลการ PLC รอบที่ผ่านมา โดยมีการวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา เพื่อนำสู่การปรับ KPI ให้ชัดเจนในเชิงประจักษ์ เชื่อมโยงรูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 2.ให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มเพื่อการพัฒนา 3.นัดหมายการ PLC ครั้งต่อไปเพื่อเป็นการ AAR และนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดการปรับแก้ไขจากรอบปัจจุบัน

ชญานิศก์ เปลี่ยนดี
Latest posts by ชญานิศก์ เปลี่ยนดี (see all)