สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมพัฒนาพหุปัญญาผู้เรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาพหุปัญญาโดยใช้สารสนเทศจากระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.โชติมา หนูพริก ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นักวิชาการจาก สพฐ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook สพป.อบ.1  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว  อุณารัตน์  ลาผ่าน/ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ