ศธ. สั่ง คกก.พัฒนาศักยภาพเด็กไทยฯ ลุย ลงพื้นที่เสริมพลัง นำสู่การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบมิติ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้แต่งตั้งขึ้น ร่วมกับคณะทำงานจากกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย รวมถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในรูปแบบ On-Site หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของโปรแกรม School Health Hero เพื่อดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียน และเสริมพลังครู บุคลากร และผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งประสานการทำงานระหว่าง 3 หน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง ศธ. สธ. และ มท. ได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในฐานะคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการเร่งเดินหน้าการดูแลส่งเสริมเพิ่มความเข้มแข็งทางใจ ป้องกันเหตุและภัยให้กับนักเรียน เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจากการติดตามการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนในระบบดิจิทัล “School Health HERO” พบว่าในพื้นที่ จ.มุกดาหาร มีหลายโรงเรียนให้ความสนใจเข้าไปใช้งาน School Health HERO เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลแก้ไขสุขภาพจิตนักเรียนได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีนักเรียนที่ได้รับการเฝ้าระวังด้วย 9splus และได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นจำนวนมาก พร้อมทั้งพัฒนาครู ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียน ให้มีความรู้พื้นฐานในการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิต ด้วยระบบ E-learning และมี Hero Consultant ที่เข้าถึงระบบการให้ความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบ Online และรูปแบบ Walk in ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ในด้านข้อมูลนักเรียน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ ซึ่งต่อไปก็จะมีการพัฒนาผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ทางด้าน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เสริมว่า การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนเป็นการวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพคนที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดดี การเรียนรู้ที่ดี มีความพร้อมทุกด้าน ส่งต่อไปสู่เยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นหนึ่งในนโยบายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพด้วยหลัก 4 H (ฉลาด (Head) ดี (Heart) มีทักษะ (Hand) แข็งแรง (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัว (Home) และชุมชน

จากนั้น รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมอนามัย และคณะทำงาน ยังได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในรูปแบบ On-Site ซึ่งเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างสนุก พร้อมทั้งฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ทางคณะฯ ก็ได้พบว่าทุกโรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ On-Site ได้อย่างปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 ที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีแผนเผชิญเหตุอย่างรัดกุม เมื่อพบเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ทางโรงเรียนก็มีแผนรับมืออย่างทันท่วงที โดยรองอธิบดีกรมอนามัย ก็ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนและเขตพื้นที่ ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นอย่างดี อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน ก็ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด การรณรงค์ฉีดวัคซีน ควบคู่ไปกับกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี