นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และนำกล่าววันต่อต้านยาเสพติด “คนรุ่นใหม่รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และนำกล่าววันต่อต้านยาเสพติด “คนรุ่นใหม่รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรในสังกัด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)