ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จุดที่ ๘ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีนายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดูแลด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (Moe Safety Plat’form) ๒) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นเมื่อเกิดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ๓) เพื่อเป็นการทบทวนและซักซ้อมแผนการปฏิบัติของโรงเรียน เมื่อเกิดภัยพิบัติและอุบัติภัย ๔) เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติและอุบัติภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ๕) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดภัยพิบัติและอุบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘  จุดอบรม จุดอบรมละ ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูโรงเรียนละ ๑ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ โรงเรียนละ ๔ คน โดยจุดอบรมที่ ๘ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอท่าตะเกียบ จำนวน ๒๐ โรงเรียน รวม ๑๐๐ คน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา