การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับกลุ่มโรงเรียน วัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์พิเศษ รอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการประชุม นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้สถานศึกษามีระดับการประเมินคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นมาในวันนี้