สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

ธนารัตน์ สีหลิ่ง