สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เรื่องระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) สำหรับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เรื่องระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) สำหรับสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจกับระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1